هدف از تورهای آموزشی زبان انگلیسی چیست؟

تجربه ثابت کرده شیوه یادگیری زبان در یک محیط تک محوری شامل حفظ کردن لغات و قوائد متعدد قابل قیاس با طراحی تور یک روزه درون شهری همراه با استاید مجرب نمی باشد. بدون شک، فرایند یادگیری زبان علارغم  تمامی  مراحل آموزشی، در یک فضای بسیار کارآمد و واقعی اثر بخشی خود را بیشتر حفظ می کند. ازجمله اهداف کاربردی آموزشگاه زبان سیتاک خلق تجربه کاملا جذاب و متنوع و نیز جمع آوری و ارائه تمامی اطلاعات عمومی و تخصصی در رابطه با تاریخچه مکان مورد نظر است.

فهرست